Privacyverklaring

Art nouvo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.artnouvo.nl

De Knolle 3a

8431 RJ Oosterwolde

06 30 564 562

Privacy

Art nouvo vindt privacy erg belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons best om deze gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft aan hoe we dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artnouvo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij gegevens verwerken

Art nouvo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over onze diensten
 • Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Art nouvo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Bewaartermijnen

Art nouvo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Art nouvo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Art nouvo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hier om bedrijven als Antagonist voor e-mailvoorziening en websitehosting, Antispam Bee voor anti spam en Koko analytics voor web statistieken. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Art nouvo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analytics

Art nouvo maakt gebruik van een privacy respecterende analytics tool genaamd Koko Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Art nouvo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@artnouvo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art nouvo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artnouvo.nl

Art nouvo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen privacyverklaring

Art nouvo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aan de totstandkoming van deze privacyverklaring is uiterste zorg besteed. Wij hebben dit document opgesteld op basis van de informatie die we geraadpleegd hebben in verschillende (overheids)bronnen die ons tot nu toe bekend zijn. 

 • Het kopiëren van bovenstaande informatie zonder toestemming wordt niet op prijs gesteld en kan geen enkele verantwoordelijkheid teweegbrengen bij Art nouvo.
 • Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is overgenomen of voor het onjuist gebruiken of doorvoeren van deze privacyverklaring is Art nouvo niet aansprakelijk.